PODSTAWOWE INFORMACJE

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Mysłowice
im. Bojowników o Polskość Śląska

logo hufca_myslowice

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka,
czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju
i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

 STRUKTURA

CHARAKTERYSTYKA HUFCA
Hufiec ZHP Mysłowice wchodzi w skład Chorągwi Śląskiej ZHP jako jeden z 34 hufców województwa  Śląskiego i działa na terenie miasta Mysłowice (http://www.myslowice.pl/page/) oraz miast ościennych, z których pochodzą członkowie naszego Hufca. Warto zatem zwrócić uwagę, iż Hufiec zrzesza w sobie nie tylko mysłowiczan, ale także drużyny oraz harcerzy z Imielina (http://www.imielin.pl/), Chełmu Śląskiego (http://www.chelmsl.pl/), Sosnowca (http://www.sosnowiec.pl/), Dąbrowy Górniczej (http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/), Będzina (http://bedzin.naszemiasto.pl/) oraz miast Jury Krakowsko-Częstochowskiej (https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Krakowsko-Cz%C4%99stochowska). Choć oficjalnie wymienione miasta nie należą do terenów przynależności Hufca, to jednak ze względów historycznych oraz koleżeńskich nasz hufiec jest im najbliższy (z czego się bardzo cieszymy!)

Zgodnie z danymi przedstwionymi przez Harcerski System “Ewidencja” (www.e.zhp.pl) na dzień 01 czerwca 2016 roku, Hufiec ZHP Mysłowice zrzesza w sobie 186 członków przypisanych do 11 jednostek podstawowych (drużyn) oraz kadry instruktorskiej Hufca. Wśród drużyn możemy się pochwalić: jedną gromadą zuchową, dwiema drużynami wędrowniczymi oraz ośmioma drużynami wielopoziomowymi, zrzeszającymi w sobie zuchy, harcerzy i harcerzy starszych. Szczegółowa informacja dotycząca terenu działań oraz podstawowe dane dotyczące drużyn i ich zbiórek znajdują się w zakładce: JEDNOSTKI. Biorąc pod uwagę opinie od wieloletnich członków Hufca oraz deklaracje harcerzy uczestniczących w kursach drużynowych na temat działalności Hufca oraz tworzenia nowych gromad zuchowych można powiedzieć, że Hufiec należy do rozwijających si. Poniżej znajduje się wykres ilustrujący liczbę członków poszczególnych jednostek Hufca Mysłowice ze względu na płeć:

drużyny wykres druhny druhowie
Ogólny rozkład harcerzy zrzeszonych w Hufcu Mysłowice ze względu na płeć nie obiega od rozkładu, jaki obserwuje się w Chorągwi Śląskiej oraz całym Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie znacząco widać większość kobiet z niemalże idealną przewagą na każdym z wykresów 20%. W Hufcu Mysłowice można policzyć 113 druhen i 74 druhów, w Chorągwi Śląskiej jest 7558 druhen i 5327 druhów, zaś w Kwaterze Głównej ZHP stosunek wynosi 62119 druhen do 43234 druhów.WSZYSCYJeśli chodzi o ilość członków Hufca to Mysłowice w porównaniu z pozostałymi hufcami województwa Śląskiego znajdują się na czwartym miejscu… od końca. Jeśli zaś zwrócić uwagę na różnicę w ilości chłopców i dziewcząt można wywnioskować, iż drużyny hufca nie mają wystarczająco atrakcyjnego programu dla chłopców uczestniczących do szkół podstawowych, co przekłada się następnie na liczebność druhów w starszych pionach wiekowych.

KAMPANIA “BOHATER”-
“Chcemy Śląską Ziemią, Czarną Ziemią Żyć Na Co Dzień”
została rozpoczęta w 60′ rocznicę działalności hufca i poświęcono ją “Bojownikom o Polskość Śląska”, których mienie nadano hufcowi w roku 1988. Programowo kampania oparta na Chorągwianej Odznace “Harcerskiej Służby Ziemi Śląskiej”, na “Współzawodnictwie drużyn” o tytuł pełnoprawnej- mysłowickiej, wzorowej lub sztandarowej drużyny oraz Instrukcji Drużyn Harcerskich (październik 1983r).
Zadania dla drużyn:
– umacnianie działalności zastępów i drużyn w oparciu o Instrukcję drużyny,
– zdobywanie tytułu drużyn pełnoprawnych-mysłowickich poprzez realizację zadań współzawodnictwa,
– poszukiwanie harcerzy działających w poszczególnych dzielnicach miasta,
– poznawanie dziejów walki Ślązaków o powrót do Macierzy, organizowanie spotkań z rodzicami powstańców, zbieranie wspomnień, pamiątek, organizowanie wycieczek szlakami powstań,
– poznawanie życia Mysłowiczan w okresie międzywojennym, ich walki o wyzwolenie, zwiedzanie muzeów Śląska i Zagłębia,
– poznawanie harcerskich czynów w okresie II wojny na ternie Śląska i Mysłowic, opieka nad miejscami pamięci narodowej, spotkania z kombatantami i uczestnikami walk o wyzwolenie,
– poznawanie historii Mysłowic, rewolucyjnych tradycji i ludzi zasłużonych,
– organizacja festiwalu piosenek i pląsów śląskich,
-kompletowanie dorobku drużyn wynikającego z realizacji zadań z kampanii
Zadania dla hufca wynikające z przeprowadzonej kampanii:
– organizacja Sesji związanej z przebiegiem kampanii połączonej z wystawą dorobku drużyn (28.05.1988 w budynku MOSiR na Słupnej),
– zlot drużyn, przegląd, uroczysty apel, nadanie imienia “Bojowników o Polskość Śląska”, Przyrzeczenie Harcerskie składane na sztandar hufca oraz defilada drużyn,
– udział w imprezie władz chorągwianych i administracyjno-oświatowych miasta, której przewodniczył hm. Andrzej Cofała- komendant Chorągwi Śląskiej,
– spotkanie instruktorskie z przedstawicielami władz, wręczenie odznaczeń, odznak i wyróżnień.

Na koniec roku 1988 w hufcu działało:
– 20 Mysłowickich Drużyn Harcerskich
– 11 Mysłowickich Drużyn Harcerzy Starszych
– 11 Drużyn Zuchowych
zrzeszających w sobie 1276 członków, w tym 65 instruktorów.

KLUBY SPECJALNOŚCIOWE
W Hufcu działa jeden klub pozwalający na rozwijanie pasji i zainteresowań harcerzy oraz instruktorów- jest to Harcerski Klub Ratowniczy “Yggdrasil”, który zajmuje się szeroko rozumianą tematyką pierwszej pomocy przedmedycznej. Klub prężnie działa od kwietnia tego roku poprzez systematyczne spotkania teoretyczno-praktyczne oraz częste praktyki podczas meczów sportowych oraz lokalnych imprez masowych: sportowych i muzycznych. Opiekunką klubu jest Izabela Żokowska, zaś więcej informacji nt. klubu można zasięgnąć korzystając z zakładki KOMISJE I ZESPOŁY –> HKR YGGDRASIL (http://www.myslowice.zhp.pl/harcerski-klub-ratowniczy/).

 KOMISJE I ZESPOŁY
W Hufcu działa Komisja Stopni Instruktorskich, Kapituła Stopni Wędrowniczych, Komisja Rewizyjna Hufca oraz Zespół Kwatermistrzowski. Informacje na temat poszczególnych tworów można znaleźć w zakładce KOMISJE I ZESPOŁY
(http://www.myslowice.zhp.pl/komisje-i-zespoly/).

CELE DO REALIZACJI
Między innymi na podstawie analizy SWOT określono następujące cele, które Hufiec będzie sta­rał się osiągnąć do zakończenia obecnego roku harcerskiego oraz 4-letniej kadencji Komendanta. Hufiec stawia przed sobą wyzwanie, aby zrealizować wszystkie cele krótkoterminowe, a w przypadku celów dłu­goterminowych stworzyć mocne podwaliny, aby ich finalizacja odbyła się w nadcho­dzącym roku harcerskim.
Program Rozwoju Hufca 2016-2019

Zobacz Również

HAL 2017- PIERWSZE INFORMACJE

2017-05-17 20:32:01
oluu

18

HAZ- INFORMACJE PRZEDWYJAZDOWE

2017-01-10 00:07:24
oluu

18

INFORMACJE O HARCÓWCE

2014-06-09 19:46:03
administrator

18