ZESPÓŁ KWATERMISTRZOWSKI

Zespół kwatermistrzowski opiekuje się budynkiem i majątkiem hufca. Dba o porządek i właściwe wykorzystanie pomieszczeń i sprzętu hufcowego. Bierze udział w inwentaryzacji i pozyskiwaniu oraz konserwacji sprzętu należącego do hufca. Największa część pracy związana jest z bieżącymi pracami porządkowymi i naprawczymi w budynku hufca, a także podczas obozów hufca.

Pamiętaj! Jeśli chcesz skorzystać z hufcowego sprzętu, to zapotrzebowanie na niego musisz złożyć do kwatermistrza drogą e-mailową co najmniej tydzień przed planowanym użyciem sprzętu.

Skład zespołu kwatermistrzowskiego Hufca Mysłowice
Kwatermistrz- pwd. Kamil Biśta (kamilbista.bita@gmail.com), 728-759-374
Zastępca kwatermistrza- ćw. Jakub Gandyk (jakubgandyk1@gmail.com), 795-509-507
Członek zespołu- dh Aleksandra Lis

Zespół spotyka się wedle wewnętrznych ustaleń niemniej jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.

  • DOKUMENTACJA MAGAZYNU
  • Regulamin magazynu (pdf) (doc)
  • Karta przekazania sprzętu drużyny do magazynu (pdf)
  • Karta wypożyczenia sprzętu z magazynu (pdf)