DO POBRANIA

 1. DOKUMENTACJA
  • Logo hufca (jpg)
  • Pakiet o planowaniu pracy  (pdf)
  • Sprawności harcerskie (pdf)
  • Potwierdzenie świadczenia usług wolontariackich na rzecz ZHP (doc)
  • Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (zaświadczenie o niekaralności) (doc)
 2. DOKUMENTACJA DRUŻYNY
  • Informacje dotyczące działalności drużyn (pdf) (doc)
  • Zgoda na przynależność dziecka do ZHP (docx)
  • Deklaracja członkowska do ZHP- dla osób powyżej 16 roku życia (docx)
  • Program pracy drużyny (pdf) (doc)
  • Książka finansowa drużyny (pdf) (doc)
  • Deklaracja opiekuna gromady/drużyny (pdf) (doc)
  • Deklaracja drużynowego gromady/drużyny (pdf) (doc)
 3. DOKUMENTACJA BIWAKU
  • Regulamin zatwierdzania biwaku i innych imprez (doc) (pdf)
  • Zał. 1 Karta biwaku A (pdf) (doc)
  • Zał. 2 Karta biwaku B (pdf) (doc)
  • Zał. 3 Lista uczestników (pdf) (doc)
  • Zał. 4 Zgoda na biwak (pdf) (doc)
  • Zał. 5 Prelimnarz (pdf) (doc)
 4. DOKUMENTACJA MAGAZYNU
  • Regulamin magazynu (pdf) (doc)
  • Karta przekazania sprzętu drużyny do magazynu (pdf)
  • Karta wypożyczenia sprzętu z magazynu (pdf)
 5. DOKUMENTY DOT. ZBIÓREK OFIARNOŚCI PUBLICZNEJ
  • Regulamin zbiórek ofiarności publicznej  (pdf)
  • Identyfikator zbiórek ofiarności publicznej  (pdf) (doc)
  • Wniosek o organizację zbiórki ofiarności publicznej  (pdf)
  • Protokół z przeprowadzonej zbiórki ofiarności publicznej  (pdf)
  • Zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w zbiórce ofiarności publicznej  (pdf)
 6. DOKUMENTY ZHP
  • Księga identyfikacji wizualnej Chorągwi Śląskiej ZHP  (pdf)
  • Strategia rozwoju ZHP na lata 2018-2025  (pdf)
  • Standardy tworzenia aktów prawa wewnętrznego ZHP  (pdf)
  • Regulamin spraw członkowskich ZHP (pdf)
  • Statut ZHP  (pdf)
  • Zasady współdziałania Harcerskich Grup Ratowniczych z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego  (pdf)
  • Instrukcja systemów ewidencji harcerskich  (pdf)
  • Regulamin harcerskiego Internetu  (pdf)
 7. INSTRUKCJA GROMADY, DRUŻYNY, KRĘGU I KLUBU SPECJALNOŚCIOWEGO
  • Uchwała GK ZHP 112/2016 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji… (doc)
  • Instrukcja tworzenia i działania szczepu i związku drużyn (pdf) (doc)
  • Załącznik 1: Zgoda na przynależność dziecka do ZHP (doc)
  • Załącznik 2: Deklaracja członkowska ZHP (doc)
  • Załącznik 3: Deklaracja drużynowego (doc)
  • Załącznik 4: Deklaracja opiekuna gromady/drużyny (doc)
  • Załącznik 5: Oświadczenie o spełnianiu warunków członkostwa w jednostkach NS (doc)
 8. INSTRUKCJA DZIAŁANIA SZCZEPU
  • Uchwała GK ZHP 156/2016 w sprawie nowej Instrukcji działania szczepu (pdf) (doc)
  • Instrukcja tworzenia i działania szczepu i związku drużyn (pdf) (doc)
  • Załącznik 1: Zobowiązanie do prowadzenia szczepu (pdf) (doc)
  • Załącznik 2: Zobowiązanie do prowadzenia związku drużyn (pdf) (doc)
 9. INSTRUKCJA DZIAŁANIA HUFCA
  • Uchwała GK ZHP 157/2016 w sprawie nowej Instrukcji działania hufca (pdf) (doc)
  • Instrukcja tworzenia i działania hufca (pdf) (doc)
  • Przykładowy rozkaz (pdf) (doc)
  • Załącznik 2: Protokół przekazania hufca (pdf) (doc)
 10. DOKUMENTY DOTYCZĄCE HALiZ
  • Uchwała Głównej Kwatery ZHP w sprawie Instrukcji HALiZ  (pdf)
  • Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej  (pdf)
  • Zał 1: Wzór warunków uczestnictwa  (pdf)
  • Zał 2: Raport przedobozowy  (pdf)
  • Zał 4: Książka komendanta formy HALiZ  (pdf)
  • Zał 5: Raport poobozowy  (pdf)
  • Zał 6: Protokół przekazania sprzętu  (pdf)
  • Zał 7: Plan finansowy formy HALiZ  (xlsx)
  • Zał 7a: Plan finansowy formy HALiZ  (xlsx)
  • Zał 8: Lista wpłat uczestników  (pdf)
  • Zał 9: Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku  (pdf)
  • Zał 9a: Karta kwalifikacyjna uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek (pdf)
  • Zał 11: Porozumienie w sprawie wynajmu bazy  (pdf)
  • Zał 12: Umowa najmu pojazdu  (pdf)
  • Zał 13: Umowa użyczenia  (pdf)
  • Zał 14: Ewidencja przebiegu pojazdu  (pdf)
  • Zał 14a: Ewidencja przebiegu pojazdu  (xlsx)