KOMISJA REWIZYJNA HUFCA

Komisja rewizyjna to organ władzy hufca wybierany przez zjazd hufca. Sprawuje władzę kontrolną czuwając nad zgodnością pracy komendy hufca oraz podległych jej zespołów, funkcyjnych i jednostek z przepisami prawa ogólnego i wewnętrznego ZHP. Główne zadania komisja realizuje poprzez organizowanie kontroli, przeprowadzanie analiz i konstruowanie wniosków tudzież zaleceń. Praca komisji podlega bieżącej ocenie i kontroli ze strony Komisji Rewizyjnej Chorągwi Śląskiej.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Hufca zostali wybrani na 4-letnią kadencję poprzez głosowanie w trakcie Zjazdu Hufca ZHP Mysłowice dnia 30 listopada 2019 roku. W jej skład wchodzą:

  • Przewodnicząca:  hm. Beata Fularska
  • Z-ca przewodniczącej: pwd. Damian Goliński
  • Sekretarz: hm. Tomasz Fularski

Członkowie Komisji Rewizyjnej Hufca spotykają się z sobą wedle potrzeb, niemniej jednak minimum raz na kwartał w Biurze Hufca przy ulicy Mikołowskiej 3 w Mysłowicach.